15% kedvezmény valamennyi dísztárgyra a készlet erejéig! Minden rendelés mellé ajándékkal kedveskedünk!

ÁSZF

 1. Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

  A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.wyvsjewellery.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

  Tudomásul veszi, hogy bármely termék megrendelése esetén a jelen ÁSZF elfogadása nyilatkozatnak bizonyul és fizetési kötelezettséget von maga után.
  Amennyiben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles – a közlése időpontjáig - a vállalkozásnak, az addig teljesített szolgáltatásával kapcsolatos arányos díját megfizetni.


  Amennyiben - legkésőbb 48 órán belül – nem kerül visszaigazolásra a megrendelés, akkor a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

  Nem fizetés esetén: Amennyiben a vásárló az utánvétes csomagot nem veszi át, az adott vásárlónak csomagot többször nem küldünk ki.
  A szerződésszegéssel okozott kárt (szállítási költség) a vásárlónak meg kell térítenie. Ellenkező esetben kezdeményezzük az ügyvéd általi megkeresést.


  Definíciók:

  Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

  Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

  Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

  1. 
  SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  A szolgáltató neve: Kecskés Tamás e.v.
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
  8143 Sárszentmihály Hegyalja utca 10.

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: wyvsjewellery.info@gmail.com
  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 56202717
  A szolgáltató adószáma: 57564542-1-27
  Közösségi adószám: HU 57564542
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal.
  A szerződés nyelve: magyar

  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. / fszt. contact@superwebaruhaz.hu

  A tárhelyszolgáltató a rendelésekkel, termékekkel kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkezik!

  Utalási adatok:

  Kedvezményezett neve: Kecskés Tamás e.v.
  Számlavezető bank: K&H Bank
  Számlaszám: 10402908-50526990-88851008

  2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  2.1.
  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.2.
  A jelen ÁSZF 2021. November 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások).
  A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
  A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

  2.3.
  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
  Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  2.4.
  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

  3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

  3.1.
  A Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni.
  A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
  Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  3.2.
  A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

  3.3.
  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

  4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

  4.1.
  A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg.
  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat.

  Minden küldeményünkhöz számlát állítunk ki, mely tartalmazza a termékek nevét, értékét valamint a szállítás értékét. A számla egyben a garancia is az ásványok valódiságát illetően!!!

  Számláját utólag nem tudjuk módosítani.
  Külön csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

  4.2.
  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).

  4.3.
  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  4.4.
  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

  Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.

  Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

  4.5.
  A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges.
  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
  Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

  5. RENDELÉS MENETE

  5.1.
  Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

  5.3.
  Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
  Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

  5.4.
  Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát.
  A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
  Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.

  5.5.
  Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

  5.5.1. Fizetési módok

  Fizetés átutalással:
  Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni.

  Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

  Webáruházunkban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt Kecskés Tamás e.v. nevére a K&H Banknál vezetett 10402908-50526990-88851008 számú bankszámlaszámára kell utalni.

  Fizetés utánvétellel:
  Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

  Mit jelent a Barion™?


  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   

  Fizess kényelmesen bankkártyával!

  A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

  Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

  Fizetéshez használhatod:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
  • Visa vagy Electron bankkártyádat
  • Amex bankkártyádat

               

   

  Fizess kényelmesen, bankkártya nélkül!               

  Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltöltött Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

   

  Fizetés előre feltöltött Barion tárcán keresztül, hogyan?

  Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (de nem rendelkezik bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre feltölthető.
  Barion tárcád kétféleképpen tudod feltölteni: banki átutalással és bankkártyával a tárcádon belül. Banki átutalás csak banki időben, azaz munkanapokon, munkaidőben működik. A kártyás feltöltés a legkényelmesebb, a nap 24 órájában, hétvégén is megy. A feltöltéshez szükséges pontos instrukciókat és egyedi feltöltőkódodat a Barion tárcádon belül, a Feltöltés gomb megnyomása után éred el.

  A Barion fizetési módról bővebben ide kattintva tájékozódhatsz.

   

  Ingyenes

  A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

  A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

   

  BARION ALKALMAZÁS

  A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

          

   

  Első a biztonság

  A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

  A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

   

  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN

   

  Barion ügyfélszolgálat: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/

   

  5.5.2. Szállítási költség (bruttó összegek):  Ajánlott, elsőbbségi levél előreutalással, házhoz: 1055 forint.


  A szállítást a Magyar Posta végzi el.

  Ez a szállítási mód kizárólag 500 gramm alatti csomagoknál választható!

  A szállítási költség 20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes !


  GLS futárszolgálat Magyarországon belül:

  GLS futárszolgálat előreutalás esetén, házhoz: 1650 forint.

  A szállítási költség 20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes !

  ( Egyes egyedi vagy ritka termékeknél kizárólag ez a szállítási mód választható! )

  Utánvétel esetén házhoz: 2190 forint.

  A szállítási költség 30.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes !


  GLS futárszolgálat külföldre 1 kg alatti csomag esetén, előreutalással: 5500 forint.

  Jelenleg 6 országból tudunk rendelést fogadni és teljesíteni.

  Ausztria, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Horvátország.

  Külföldi szállításnál utánvételi lehetőség nincs!

  5.5.3
  Külföldi szállítás: 
  A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut, szolgáltatást vesz igénybe, vagy ilyen szándékkal jár el.

  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállam szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

  A szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

  Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

  Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, A Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét).

  Amennyiben a Termék ára és a szállítási költség nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

  Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

  5.6.
  Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.

  Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

  5.7.
  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
  Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.


  Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége).
  A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.


  5.8.
  Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

  5.9.
  Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

  5.10.
  Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

  Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

  5.11.
  Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.


  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

  Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  5.12.
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
  A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

  5/2. MINŐSÉG

  A nyers ásványok és alapanyagok, egyedi vagy akár kész termékeket megfelelő alapossággal szerzem be vagy alaposan képzett és megbízható szakemberek segítségével.

  Mivel ez a szakterület - árukínálat is erősen változik, bányák zárnak be vagy nyitnak meg, a jobb minőség vagy divat érdekében kezeléseket végeznek ásványokon, ezért folyamatosan ellenőrzöm a saját beszerzésű termékeket valamint figyelemmel kísérem a nemzetközi és hazai piacon fellelhető ásványokat és annak nevezett utánzatokat.

  Az ásványok természetes eredetéről minden esetben garanciát vállalok!

  Ritkán, de szükséges az ásványok valódi nevei mellett feltüntetnem a már évszázadok óta elfogadott kereskedelmi neveket vagy a mostanában használt ezoterikus neveket.
  A termékek minősége változó lehet, a termékleírásokban igyekszünk az ásványok vagy más termékek esetében megjelölni azok nemzetközileg elfogadott minőségi jelöléseit.
  Az ásványok különböző minőségeit még a lelőhelyek feltüntetésével és azok termékleírásaiban szereplő minősítésekkel igyekszem segíteni.
  Garanciát nem tudunk vállalni különböző véletlenszerűen bekövetkező, a viselés folyamán megtörtént változásokért, úgy mint színváltozás, a termékek felületének kopása, törése vagy vegyi, kozmetikai, szolárium, stb, hatásokra megtörtént változásokért. Ugyanez vonatkozik az általunk használt vagy forgalmazott fém alkatrészek kopásáért, színváltozásáért vagy bekövetkezett allergén hatásokért.

  6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

  6.1.
  A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
  Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

  6.2.
  Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított ha raktáron van a termék 1-5 munkanapon, ha nincs raktáron 3-10 munkanapon belül, egyedi és ritka terméknél több időt is igénybe vehet, minden esetben a beszerzéstől függ.
  Amennyiben a beszerzési idő meghaladja a 10 munkanapot, a Szolgáltató emailben értesíti a Felhasználót a várható beszerzési időről.

  6.3.

  Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

  6.4.
  Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
  A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

  6.5.
  Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 60 napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a terméket.

  6.6.
  A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  6.7.
  A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  6.8.
  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

  6.9.
  Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el.
  A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
  Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.

  Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

  Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

  Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

  7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  7.1. 
  Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  7.2.
  Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  7.3.
  Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  7.4. 
  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

  7.5.
  Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

  7.6.
  Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  7.7. 
  Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  7.8
  Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

  8. SZERZŐI JOGOK

  8.1.   
  Miután a https://www.wyvsjewellery.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.wyvsjewellery.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

  8.2.   
  A https://www.wyvsjewellery.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  8.3. 
  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  8.4.
  Tilos a https://www.wyvsjewellery.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.wyvsjewellery.huweboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  8.5.
  A https://www.wyvsjewellery.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  8.6.
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  
   

  9. KRISTÁLYOK EGÉSZSÉGÜGYI “HATÁSA”

  2020 február 15.-én hatályba lépett a Büntető törvénykönyv módosítása, amely a “kuruzslás” törvényi tényállását kiterjesztette. Ennek megfelelően felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kristályok nem gyógyászati eszközök, és nem alkalmasak bármely testi, vagy lelki probléma megoldására. Bármilyen fizikai vagy mentális betegség esetén elsősorban konzultáljon orvosával. Miután meggyőződött betegsége okáról azután használhatja a gyógyszereket és a megismert gyógytermékeken kívül a kövek hatásait. Az itt leírtak (https://www.wyvsjewellery.hu weboldal) a kristályokkal kapcsolatos tradícionális szakirodalmak alapján készültek.

  10. ADATVÉDELEM

  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.wyvsjewellery.hu/adatvedelmi-tajekoztato-a25326

  11. SZAVATOSSÁG/GARANCIA/PANASZKEZELÉS

  A szavatosságról, garanciáról, a panaszkezelésről ide kattintva tudja elolvasni a tájékoztatónkat. 

   
  Sárszentmihály, 2021 november 15.